INFORMACJE OGÓLNE

Podany poniżej schemat stosowany jest przy współpracy z Inwestorami Prywatnymi. Istnieje jednak możliwość odstąpienia od standradowej ścieżki współpracy. Natomiast przy współpracy z Inwestorami Komercyjnymi, Pracowniami Projektowymi oraz Instytucjami Samorządowymi zasady te uzgadniane są indywidualnie.

KONTAKT

Po nawiązaniu pierwszego kontaktu i udzieleniu podstawowych informacji wstępnych, proponujemy spotkanie na terenie planowanego ogrodu. Wizja lokalna pozwala zorientować się w warunkach panujących w terenie, ewentualnych trudnościach projektowych, oczekiwaniach przyszłego użytkownika. Stnanowi ona podstawę do sporządzenia spersonalizowanej oferty na usługę.

PIERWSZE SPOTKANIE

Podczas spotkania staramy się zebrać jak najwięcej informacji dotyczących wyobrażeń względem przyszłego ogrodu. Zadajemy szereg pytań nakierowujących na rozwiązania funkcjonalne, techniczne i estetyczne, które zaproponujemy w projekcie. Proponujemy wypełnić formularz, będący pomocnym narzędziem do ustalnia naszych potrzeb wzgledem ogrodu. Na tym etapie prosimy o przekazanie podkładów geodezyjnych projektowanego terenu oraz projektu budynku mieszkalnego – widoki elewacji, lokalizację pomieszczeń.
Pierwsze spotkanie na terenie Wrocławia jest wolne od jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez Inwestora. Natomiast jeżeli spotkanie odbywa się poza granicami Wrocławia (dotyczy województwa dolnośląskiego i ościennych), jest ono zaliczkowane w kwocie 150 PLN netto. Jest to kwota pokrywająca koszt i czas dojazdu oraz konsultacji. Przy podjęciu przez Inwestora decyzji o podjęciu współpracy, jest ona odejmowana od ogólnej wyceny usługi.

FORMALNOŚCI

Po spotkaniu, w ciągu maksymalnie kilku dni (zależnie od zakresu i wielkości opracowania) przedstawiamy ofertę cenową, zawierającą takie informacje jak: zakres oraz stopień szczegółowości opracowania projektowego, termin realizacji usługi oraz warunki płatności. Po zaakceptowaniu oferty, przystępujemy do podpisania umowy stanowiącej gwarancję dla obydwu stron. W tym celu odbywa się kolejne spotkanie. Podpisanie umowy jest oficjalnym sygnałem do rozpoczęcia prac projektowych. Pierwszym krokiem jest weryfikacja sytuacji w terenie z elementami naniesionymi na mapę geodezyjną, oraz sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej jeśli na działce istnieją zadrzewienia lub zakrzewienia.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przystępujemy do stworzenia koncepcji zagospodarowania ogrodu. Na kolejnym spotkaniu przedstawiamy jedną, dwie lub więcej wersji koncepcji (zależnie od zakresu projektu uwzględnionego w umowie). Do Inwestora należy wybór, która wersja posłuży do opracowania projektu techniczno – wykonawczego ogrodu. W przypadku przedstawienia jednej wersji, spotkanie służy dyskusji i ewentualnym uwagom odnośnie ostatecznej formy zagospodarowania ogrodu.
Przeanalizowana i zatwierdzona wersja koncepcji stanowi podstawę sporządzenia pełnego opracowania dokumentacji projektowej, zgodnej z założeniami zawartymi w umowie.

ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

Etapem zamykającym prace projektowe jest dostarczenie kompletnej dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej (w formatach PDF oraz JPG) w określonym terminie. Odbywa się oficjalne przekazanie dokumentacji projektowej.
Za nasze usługi wystawiamy fakturę VAT.
Istnieje możliwość sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją ogrodu. Zasady oraz koszty nadzoru ustalane są indywidualnie i stanowią odrębną usługę (jeżeli nie został on ujęty w zakresie projektu).